Prague - Thynsky Chram (Thyn Curch)

Photo Frantisek Zboray